Železničná doprava

 • ŽSR, Modernizácia stanice ŠR Čierna nad Tisou
 • ŽSR, Modernizácia žst. Čierna nad Tisou
 • Lokálny konzultant pre územie Slovenskej republiky na projekte PHARE "ROZVOJ KONKURENCIESCHOPNOSTI ŽELZNIČNEJ DOPRAVY V KRAJINÁCH STREDNEJ A VÝCHODNEJ EURÓPY" pre  spoločnosť Halcrow, Veľká Británia
 • Uzol Žilina, posúdenie výstavby zriaďovacích kapacít
 • Program modernizácie tratí Bratislava-Žilina-Košice zosúladený s rekonštrukciou uvedených tratí
 • Vyhľadávacia štúdia trasy vysokorýchlostnej trate zo ŽSR do PKP (ČD)
 • Optimálny systém vedenia vysokorýchlostných trati na území SR
 • Program modernizácie trate Kúty - Bratislava - Štúrovo
 • ŽSR, Modernizácia stanice ŠR Čierna nad Tisou - dopravná technológia
 • Feasibility study v rámci Programu modernizácie tratí Bratislava-Žilina-Košice
 • Prognóza rozvoja Železníc Slovenskej republiky
 • Čierna nad Tisou - rozvoj žel. prekladiska - Štúdia
 • Výhybňa Červený Dvor NR, Koľajové úpravy havarijného stavu
 • Colné koľaje Maťovce ŠR
 • Žst. Čremošné, KR výh. č. 1,2,4,5,6
 • Žst. Kysak, Vydrník, Ruskov, Malá Lodina, Kuzmice, Východná, Svit, Štrba, Michaľany, Krásna nad Hornádom, Družstevná pri Hornáde, Slančík, Streda nad Bodrogom, Haniska pri Košiciach NR, Liptovská Teplá, Krásno nad Kysucou, Vrútky, - Sanácia a odvodnenie podvalového podložia
 • Žst. Lipany a Žst. Sabinov, obnova koľají
 • VSŽ OCEĽ, GO koľ. a zriaď. st. Haniska vchod, GO zab. zar. vchodových koľají St. 2, 4
 • KRŽZ Sp. Nová Ves - Vydrník, žel. spodok koľ. č. 1 a 2
 • KRŽZ Kraľovany - Turany, koľaj 1 a 2
 • Humenné, zriadenie fekálnej koľaje v žst.
 • Rekonštrukcia koľajiska VSŽ Košice
 • VSŽ, GO koľají St. 9
 • GO koľajiska na DÚ Oceliarne
 • VSŽ, Brána ZPO I na koľaji K 800
 • VSŽ GO koľajiska DÚ CPR - ŠR
 • VSŽ GO koľajiska, Go zab. zar. stavadla 25
 • VSŽ, oprava žel. priecestia koľají K 801, 802, 812
 • KRŽZ B. Bystrica koľ. č. 1 a 2, B. Bystrica - Šalková koľ. č.1, a žst. Šalková, koľ. č.1
 • Informačná brožúra o ŽSR v slovenskom a anglickom jazyku
 • Predelektrizačné úpravy trate Prešov - Plaveč
 • Zavedenie širokorozchodnej trate do Slovnaft a. s. závod Vojany
 • Rekonštrukcia koľajiska EVO Vojany
 • PROBUGAS, prečerpávacie zariadenie P-B v Čiernej nad Tisou
 • SLOVMAD - špedičný sklad Čierna n/T
 • Pobočné rušňové depo Čierna n/T
 • Čierna nad Tisou, III. Jazyková rampa
 • Čierna nad Tisou, Rekonštrukcia žeriavovej dráhy
 • Rekonštrukcia II. jazykovej rampy Čierna nad Tisou
 • Sklad metanolu v žps. Čierna nad Tisou
 • ZSNP Žiar. N. Hronom - koľajová váha SCHENCK
 • Komplexná rekonštrukcia ŠRT Budkovce
 • Priecestie Prešov - Bardejov
 • Diaľnica D1 Hybe - Važec, železničná vlečka vo Važci
 • Dynamické posúdenie spádoviska - DUSLO Šaľa
 • Modernizácia spádoviska, Kolajová brzda - DUSLO Šaľa
 • Rekonštrukcia výhybiek - zastávka Ružín
 • ŽSR, Oprava zemného telesa žel. Trate Michaľany - Lupkow
 • Recyklačná základňa Košice - Barca
 • ŽSR, ŽST Medzilaborce - sanácia zemného telesa a obnova žel. zvršku
 • Rekonštrukcia vonkajších odvodňovacích rigolov -Slovenské tunely
 • Rekonštrukcia odvodnenia žel. spodku a priecestia žel. vlečky - MES Michalovce
 • Dynamické posúdenie spádoviska Zvolen - východ
 • Autorampa v žst. Košice
 • Modernizácia  žel. trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, žel. km 100,500 – 159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/h.
 • Rekonštrukcia  železničnej vlečky v TATRAMAT – ohrievače vody, s.r.o.
 • ŽSR, Modernizácia trate Žilina – Krásno nad Kysucou, dopravná technológia
 • ŽSR, Obnova zničeného TV v traťovom úseku Starý Smokovec - Vyšné Hágy
 • KR TV Kraľovany – Turany, koľaj č.2
 • Rekonštrukcia nástupíšť na žst. Veľká Lomnica – Golf
 • TEN-T , Bratislava predmestie – Bratislava filiálka – Bratislava Petržalka (prepojenie koridorov)
 • TEN-T, Bratislava – Železničné zapojenie letiska M. R. Štefánika
 • Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate  Kysak (mimo) – Košice na 160 km/h
 • ŽSR, ŽST Kysak – modernizácia zabezpečovacieho zariadenia
 • ŽSR, Modernizácia stanice NR a ŠR Čierna nad Tisou, KRTV v km 4,160 – 6,400
 • Štúdia integrovaného systému osobnej koľajovej dopravy v regióne Košíc
 • ŽST Čierna and Tisou, Modernizácia koľajového prepojenia obvodu prekládky s koľajami smerovej skupiny
Copyright - sudop TRADE spol. s r.o. Košice, Krivá 21, 040 01 Košice
+421 55 678 04 93, sekretariat@sudoptrd.sk
Krivá 21/995
Košice 04001
+421 55 678 04 93
sekretariat@sudoptrd.sk
Referencie