Dopravné stavby – projektovanie

 • Železničné trate - novostavby a modernizácie pre vyššie a vysoké rýchlosti, žel. trate všetkých rozchodov, vrátane rozchodu hybridného
 • Železničné stanice, železničné uzly a zriaďovacie stanice vrátane zvážnych pahrbkov a ich dynamického posúdenia
 • Priemyselné parky
 • Terminály kombinovanej dopravy, kontajnerové prekladiská
 • Objekty železničného spodku (priepusty, oporné a zárubné múry, odvodňovacie zariadenia a pod.)
 • Integrované dopravné systémy
 • Cesty, prístupové komunikácie, vnútrozávodové komunikácie, spevnené plochy
 • Žeriavové dráhy
 • Koľajové a cestné váhy
 • Posunovacie zariadenia koľajové
 • Vykládkové a prekládkové bočné a čelné rampy
 • Mestské dopravné zariadenia i netradičné druhy dopravy (pozemné a visuté lanové dráhy, ozubnicové železnice a pod.)
 • Vyhotovenie situácií pre vlečkovú zmluvu
 • Komplexné dokumentácie riešiace ekologické problémy z hľadiska ochrany životného prostredia
 • Ekologický prieskum podvalového podložia
 • Únosnosť podvalového podložia
Copyright - sudop TRADE spol. s r.o. Košice, Krivá 21, 040 01 Košice
+421 55 678 04 93, sekretariat@sudoptrd.sk