Dopravná technológia

  • Dopravno-technologické posúdenie jestvujúcich železničných staníc a železničných tratí
  • Dopravno-technologické posúdenie novostavieb a modernizovaných železničných staníc a železničných tratí
  • Posúdenie priepustnosti železničných staníc a tratí
  • Posúdenie výlukových priepustností železničných staníc a tratí
  • Dynamické posúdenie zvažných pahorkov
  • Simulácie jázd vlakov
  • Dopravno-prevádzková technológia terminálov intermodálnej prepravy
  • Dopravno-prevádzková technológia integrovaných dopravných systémov
  • Ekonomické hodnotenie železničných stavieb
  • Štúdie realizovateľnosti dopravných stavieb
Copyright - sudop TRADE spol. s r.o. Košice, Krivá 21, 040 01 Košice
+421 55 678 04 93, sekretariat@sudoptrd.sk