Komplexná inžinierska činnosť v predprojektovej, projektovej a realizačnej fáze stavieb

  • Spracovanie štúdií a rozvojových dokumentácií každého druhu
  • Zabezpečenie dokumentácie pre územné rozhodnutie vrátane zabezpečenia územného rozhodnutia
  • Zabezpečenie geometrických plánov pre výkup pozemkov
  • Výkup pozemkov
  • Zabezpečenie dokumentácie pre stavebné povolenie vrátane zabezpečenia stavebného povolenia
  • Zisťovanie skutkových stavov inžinierskych sieti
  • Výkon autorského dozoru
  • Inžiniersku činnosť počas realizácie stavby vrátane zabezpečenia kolaudačného rozhodnutia
Copyright - sudop TRADE spol. s r.o. Košice, Krivá 21, 040 01 Košice
+421 55 678 04 93, sekretariat@sudoptrd.sk