Silnoprúdová technika

 • Káblové rozvody a prípojky NN a VN
 • Vzdušné rozvody a prípojky NN a VN
 • Vonkajšie osvetlenie železničných staníc, zastávok, vlečiek
 • Vonkajšie osvetlenie komunikácií a vonkajších priestranstiev
 • Vnútorné svetelné a silnoprúdové rozvody
  • elektroinštalácia, motorické rozvody, bleskozvody, napájanie technol. zariadení
 • Trafostanice
  • stožiarové, blokové, murované
  • technologické zariadenia trafostaníc
 • Systém riadenia MaR
  • pre elektro, plynové kotolne
  • pre vzduchotechnické zariadenia a klimatizáciu
  • analyzátory úniku plynu v objektoch
 • Elektrický ohrev výhybiek železničných staníc a výhybiek vlečkových koľají
Copyright - sudop TRADE spol. s r.o. Košice, Krivá 21, 040 01 Košice
+421 55 678 04 93, sekretariat@sudoptrd.sk