Geodetické práce pre vypracovanie prípravnej, projektovej dokumentácie a počas realizácie stavby

 • Geod. práce v podrobných bodových poliach polohových a výškových
 • Meranie polohopisu a výškopisu
 • Vytyčovacie práce
 • Zameranie skutočného vyhotovenia stavby
 • Meračské práce pri rektifikácii žeriavových dráh, ako i porealizačné zameranie (vrátane vyhotovenia protokolu)
Realizácia uvedených geodetických prác bude uskutočňovaná pod vedením autorizovaného geodeta s nasledujúcim základným vybavením:
 • Elektronický tachymeter TC1610 firmy LEICA s presnosťou merania dĺžok 2mm + 2pmm s uhlovou presnosťou 5cc
 • nivelačným prístrojom NA 20 firmy Leica s kilometrickou chybou dvojitej nivelizácie
  • elektronické meranie 1,5 mm
  • optické meranie 2,0 mm
 • elektronický tachymeter GTS 601 Firmy TOPCON. Presnosť merania dĺžok 2mm + 2pmm, presnosť merania uhlov 3cc.
Copyright - sudop TRADE spol. s r.o. Košice, Krivá 21, 040 01 Košice
+421 55 678 04 93, sekretariat@sudoptrd.sk