Zabezpečovacie zariadenia

 • Staničné elektronické stavadlá
 • Staničné
  • reléové typu AŽD-71
  • TEST
 • Traťové
  • autobloky
  • automatické hradlá typu AH-88, AH-2000
 • Priecestné zabezpečovacie zariadenia
 • Vlečkové typu RPS-60B
 • Vlečkové programovateľné zabezpečovacie zariadenia
 • Spádoviskové zariadenia (triediace)
 • Prevádzame rekonštrukcie a úpravy všetkých typov jestvujúcich zab. zariadení
Copyright - sudop TRADE spol. s r.o. Košice, Krivá 21, 040 01 Košice
+421 55 678 04 93, sekretariat@sudoptrd.sk